POH Somatiek

Anke de Heuvel en Marike Flameling zijn de praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) van deze praktijk. Zij nemen een gedeelte van de begeleiding van mensen met een lichamelijke chronische aandoening over van de huisarts en werken onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Regelmatig overleggen zij met de huisarts over de adviezen en behandelwijzen.

Binnen deze praktijk behoren de volgende activiteiten tot haar takenpakket:

  1. Diabeteszorg: het begeleiden en zorg dragen voor de patiëntengroep diabetes mellitus type II.
  2. Ouderenzorg: het begeleiden, adviseren en ondersteunen bij de doelgroep ouderen.
  3. Het opsporen en begeleiden van patiënten die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Door deze doelgroep goed in kaart te brengen en te begeleiden naar de juiste leefstijl worden de risico's op hart- en vaatziekten verminderd.
  4. Het begeleiden en advies geven bij patiënten die willen stoppen met roken.
  5. Astma/COPD zorg: het begeleiden van Astma/COPD patiënten, hieronder valt onder andere het uitvoeren van longfuncties en het geven van goede inhalatie-instructies. 

Privacy regelement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Galecop is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
•    Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o    voor zorgverlening;
o    voor doelmatig beheer en beleid;
o    voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
•    Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
•    U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
•    Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Galecop hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
•    Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
•    Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:
•    Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
•    Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
•    Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
•    Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
•    Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
•    Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier (zie bijlage) kenbaar maken aan  Huisartsenpraktijk Galecop. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Galecop is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Galecop hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Galecop wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.
 

Email consult

Stel uw medische vragen direct aan uw huisarts via een beveiligde omgeving van het Patiëntenportaal van 'Uw zorg online'.

U dient zich hiervoor eenmalig te registreren. Na de registratie vragen wij u zich te identificeren, zodat wij kunnen controleren of u patiënt van ons bent en u toegang tot het portaal kunnen verschaffen. U kunt hiervoor onderstaande link naar het patiëntenportaal gebruiken.

PatiëntenportaalPatiëntenportaal

Tijdens langdurige afwezigheid zal deze optie tijdelijk worden uitgezet.
 

Herhaalrecepten

Voor patiënten apotheek de Galecop/de Batau

U kunt via onderstaande site van apotheek de Galecop/de Batau herhaalmedicatie aanvragen die eerder aan u zijn voorgeschreven door de huisarts en die u chronisch gebruikt.

Herhaalrecepten voor patiënten apotheek de Galecop/de Batau (nieuwe venster)

Online patiëntenportaal

U kunt via het patiëntenportaal herhaalmedicatie aanvragen die eerder aan u zijn voorgeschreven door de huisarts en die u chronisch gebruikt. U ontvangt na de aanvraag geen bevestiging, maar kunt ervan uitgaan dat u de medicatie 2 dagen na de aanvraag kan ophalen bij de apotheek.   
U kunt daarvoor onderstaande icoon of link gebruiken.   
U dient zich hiervoor eenmalig te registreren. Na de registratie vragen wij u zich te indentificeren, zodat wij kunnen controleren of u patiënt van ons bent en u toegang tot het portaal kunnen verschaffen.   
Tijdens langduriger afwezigheid zal deze mogelijkheid worden uitgezet. 

PatiëntenportaalPatiëntenportaal

Receptenlijn

U kunt ook een aanvraag doen via de receptenlijn op 030-6300088 optie 2

 

Afspraak maken

Spoed

Bel Huisartsenpraktijk Galecop bij spoed tussen 8.00 en 17.00 uur: 030-6300088 en kies optie 1.
Bel Huisartsenpost Nieuwegein bij spoed tijdens avond-, nacht- of weekenduren en feestdagen: 088-1309660
De huisartsenpost is alleen bedoeld voor plotseling optredende klachten die niet tot de volgende werkdag van de eigen huisarts kunnen wachten.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

Spreekuur afspraak

Om uw en onze tijd zo efficiënt mogelijk in te kunnen delen, werken we alleen op afspraak. Voor het maken van een reguliere afspraak verzoeken wij u om in de ochtend te bellen. Voor het opvragen van uitslagen zijn wij in de middag bereikbaar. De assistente schat de urgentie en de benodigde tijd in. 

Online afspraak maken

U kunt ook online een afspraak voor het spreekuur maken via een beveiligde omgeving van het Patiëntenportaal van 'Uw zorg online'.

U dient zich hiervoor eenmalig te registreren. Na de registratie vragen wij u zich te identificeren, zodat wij kunnen controleren of u patiënt van ons bent en u toegang tot het portaal kunnen verschaffen. U kunt hiervoor onderstaande link naar het patiëntenportaal gebruiken.

PatiëntenportaalPatiëntenportaal

Visite

Mocht uw fysieke situatie het niet toelaten dat u naar de praktijk komt, dan kunt u een huisbezoek aanvragen. Wij vragen u om dit voor 10.00 uur telefonisch bij de assistente aan te geven.
Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat het beste doen. De behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn veel groter dan bij u thuis. Vaak zal de huisarts u beter en sneller kunnen helpen in de praktijk.

Waarneming tijdens afwezigheid

Deze waarneming is uitsluitend bedoeld voor klachten die niet goed kunnen wachten tot de terugkomst van uw eigen huisarts. Bij het bellen van ons praktijknummer wordt u doorverbonden met een waarnemend huisarts uit nabije regio.

Klachtenprocedure

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. Wij staan open voor tips, opmerkingen of klachten. U kunt hiervoor ook onderstaand klachtenformulier gebruiken.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt de procedure starten via op de website van SKGE: Klacht indienen - SKGE
De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190. Al onze huisartsen zijn hierbij aangesloten.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.
 

Delen medische informatie

Als huisarts kunnen wij uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw gegevens nodig heeft om u snel en veilig te kunnen helpen. Het delen van deze gegevens is landelijk georganiseerd via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dat gebeurt uiteraard alleen als u het goed vindt en actief toestemming hebt gegeven. Via de www.volgjezorg.nl leest u hoe u deze toestemming kan geven.

Kwaliteit

Huisartsenpraktijk Galecop werkt systematisch aan het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Hiervoor heeft de praktijk in 2020 het keurmerk ontvangen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Huisartsenpraktijk Galecop voldoet daarmee aan alle eisen van verantwoorde zorg die het NHG heeft opgesteld. Voor deze accreditering is het medisch handelen, de praktijkvoering en organisatie doorgelicht. Met de informatie die dit heeft opgeleverd, worden plannen opgesteld om de kwaliteit verder te ontwikkelen.

Keurmerk NHG accredatie

Urine onderzoek

Als u pijn hebt bij het plassen of heel vaak moet plassen, dan is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken. Geef uw urine bij voorkeur voor 10 uur 's ochtends af bij één van de assistentes op één van beide locaties.


Gelieve duidelijk uw naam en geboortedatum op het potje te vermelden. U kunt dan aan het eind van de middag bellen voor de uitslag.